MTÜ IDA-VIRUMAA NAISTE TUGIKESKUS-VARJUPAIK                                             

                                               PÕHIKIRI

 

 

1. ÜLDSÄTTED

 

1.1. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik on mittetulundusühing. Tugikeskus-Varjupaik on  vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikkuse huvides.

 

1.2.Ühingu nimetus on  MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik. Igapäevases tegevuses kasutatakse lühendit IVNTV.

 

1-3. IVNTV asukohaks on Eesti Vabariik, Ida-Virumaa, Jõhvi linn.

 

1.4. Oma tegevuses juhindub IVNTV Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

 

1.5. IVNTV on juriidiline isik, mille nimi on kaitstud. Tal on sümboolika, pitsat ja arve pangas.

 

1.6. IVNTV majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembriga.

 

2. IVNTV EESMÄRGID

 

2.1. IVNTV eesmärgiks on:

 

1)    võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne sh. naistega kaubitsemine ja prostitutsioon)

2)     vägivallariskide ennetamise ning vägivallaohvrite toetamine.

 

2.2. Oma eesmärkide elluviimiseks IVNTV :

         1) osutab psühholoogilist kriisiabi;

         2) pakub naistevastase vägivalla ohvritele varjupaiga teenust;

         3) pakub sotsiaalset, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist;

4) osaleb ohvrite ja nenede lähedaste tugivõrgustiku loomisel ja tugivõrgustiku   töös;

5) töötab välja ja viib ellu projekte ning programme naistevastase vägivalla ennetamiseks ja avalikkuse teavitamiseks;

6) korraldab koolitusi oma liikmetele ja teistele isikutele;

7) organiseerib avalikke üritusi ja avaldab teavet oma tegevuse kohta;

8) teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal;

9)     pakub individuaalse tegevuskava koostamise teenust (tegevuskava koostavad ohver ja nõustaja koos kõiki võimalusi vaagides ja hiljem tegevuskava jälgides või korraldades vastavalt reaalsele vajadusele), kuidas olukord normaliseerida, et ohvril oleks võimalik  pöörduda normaalsesse  ja turvalisse ellu tagasi;

10)           tagab teenindatavate naistevastase vägivalla ohvrite andmete konfidentsiaalsuse;

 

3. IVNTV LIIKMESKOND

 

3.1. IVNTV liikmeteks on asutaja liikmed ja hiljem vastu võetud liikmed.

 

3.2. IVNTV liikmeks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes on vähemalt 18-aastased ning tunnistavad käesolevat põhikirja.

 

3.3. IVNTV liikmeks astuda soovija esitab juhatusele kirjaliku avalduse, 

 

3.4. IVNTV liikmeks vastuvõtmise otsustab IVNTV juhatus.

 

3.5. IVNTV liikmeks vastuvõetutele laienevad kõik IVNTV liikme õigused ja kohustused.

 

3.6. IVNTVst väljaastumine toimub liikme sellekohase kirjaliku avalduse alusel või juhatuse otsusega.

 

3.7 IVNTV juhatus kustutab väljaastumisavalduse esitanud liikme IVNTV liikmete nimekirjast kahe kuu jooksul avalduse esitamisest.

 

3.8. Liikme võib IVNTVst välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) liige kahjustab oma tegevusega IVNTV head nime või mainet või tema tegevus ei ole kooskõlas IVNTV eesmärkidega;

b) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi IVNTV koosolekul ega muus tegevuses;

c) on jätnud täitmata muu olulise kohustuse IVNTV ees.

 

3.9. Liikme väljaarvamise otsustab IVNTV juhatus oma koosolekul, teatades sellest väljaarvatavale liikmele kirjalikult 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel.

 

3.10. Väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

 

3.11. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval IVNTV üldkoosolekul.

 

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

4.1. Liikmel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus.

a) osaleda vastavalt põhikirjale ühenduse tegevuses;

b) olla valitud juhtorganitesse;

c) esitada ettepanekuid ja arupärimisi IVNTV tegevuse kohta;

d) kasutada ettenähtud korras IVNTV vara.

 

 

4.2. Liige on kohustatud:

a) järgima IVNTV põhikirja ja juhtorganite otsuseid;

b) aitama kaasa IVNTV eesmärkide elluviimisele;

c) teatama juhatusele IVNTV liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul peale nende muutumist.

 

5. IVNTV STRUKTUUR JA JUHTIMINE

 

5.1. IVNTV kõrgemaiks organiks on üldkoosolek, millel igal liikmel on üks hääl.

 

5.2. Üldkoosoleku pädevuses on :

a) võtta vastu põhikiri ja teha selles muudatusi;

b) nõukogu ja revisjonikomisjoni liikmete valimine;

c) majandusaasta aruande kinnitamine;

d) juhatuse liikmete määramine;

e) juhatuse liikmega tehingu või tema vastu nõude esitamise ja selles tehingus või nõudes IVNTV esindaja määramine;

f) IVNTV varade kasutamise, käsutamise haldamise korra kinnitamine;

g) IVNTVst väljaarvamise ja liikmeks vastuvõtmise lõplik otsustamine, kui juhatuse vastava otsuse peale on kaevatud;

h) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirja antud teiste organite pädevusse.

 

5.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks vähemalt korra aastas;

b) muudel juhtudel, kui IVNTV huvid seda nõuavad.

 

5.4. Juhatus teavitab liikmeid üldkoosolekust igale liikmele vastavasisulise kirjaliku teate saatmisega vähemalt 2 nädalat enne ülskoosoleku toimumist.

 

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole liikmetest.

 

5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ja põhikiri või seadus ei  näe ette suurema häälte enamuse nõuet.

 

5.7. IVNTV põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälte enamus.

 

6. JUHATUS

 

6.1. IVNTV-d esindab õigustoimingutes ja tema igapäevast tegevust juhib IVNTV juhatus, milles on vähemalt kaks liiget ja maksimum viis liiget.

 

6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks.

 

6.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete  häälteenamus.

 

6.4. Juhatus omab õigust otsustada kõiki strateegia, planeerimise ja juhtimisega seotud küsimusi, mis pole põhikirja kohaselt jäetud üldkoosseisu pädevusse.

 

6.5. Juhatuse pädevuses on:

a) pidada IVNTV liikmete arvestust;

b) koostada IVNTV eelarve ja tegevusplaan;

c) koostada aastaaruanne ja esitada see kinnitamiseks üldkoosolekule;

d) kasutada, käsutada ja hallata vastavalt seadusele ja põhikirjale IVNTV vara;

e) korraldada IVNTV raamatupidamist;

f) esindada ise või korraldada vajadusel IVNTV esindamist kohtus ja suhetes riigi-või kohaliku omavalitusega ning omavalitsuse organitega.

 

7. REVISJONIKOMISJON

 

7.1. Revisjonikomisjon valitakse kaheks aastaks.

 

7.2.  Revisjonikomisjoni valitakse vähemalt kolm liiget.

 

7.3.Revisjonikomisjoni pädevuses on:

a)kontrollib IVNTV raamatupidamise tegevust

b) kontrollib IVNTV vahendite olemasolu;

 

8. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

 

8.1. IVNTV ühinemine , jagunemine ja likvideerimine toimub üldkoosoleku otsuse aluselvastavalt mittetulundusühingute seaduses sätestatud korrale. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest

8.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3. IVNTV tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud mittetulundusühingule või kohalikule omavalitsusele.

 

 

Põhikiri on kinnitatud IVNTV üldkoosolekul

24.novembril 2010.a.Jõhvis

Voog. Tee ise koduleht!
EST RUS ENG